V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013226:  

 

„Energetické úspory ve společnosti Dočkal CZ“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v recyklačním centru společnosti Dočkal CZ, s.r.o. a to prostřednictvím výměny starého kolového nakladače za nové, efektivnější pásové rypadlo s radlicí.

 Projekt řeší problém vysoké energetické náročnosti při zpracování stavebního odpadu a neefektivní využití stávající technologie, kdy v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu je efektivita velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Cílem projektu je vyřazení nakladače jakožto nevhodné technologie a jeho nahrazení pásovým rypadlem s přední naklopitelnou radlicí, což je technologie výrazně vhodnější pro práci s recyklátem.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2018.

Data map
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní